Notes legals

Aquest lloc web, amb adreces DNS www.padicat.cat i www.padi.cat, és propietat de la Biblioteca de Catalunya (BC), amb CIF Q-5850029-T i amb seu social al carrer Hospital número 56 de Barcelona.

L'objecte d'aquest web es basa en l'aplicació d'una sèrie de programes informàtics que permeten la captura, l'emmagatzematge, l'organització, la preservació i l'accés permanent als webs culturals, científics o de caràcter general que contenen informació relativa a Catalunya o d'interès majoritari per al poble català.

El web:

  • Cobreix la informació sobre PADICAT: en què consisteix, les novetats, les estadístiques, etc.
  • Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia les captures dels webs del dipòsit PADICAT.
  • És trilingüe, es troba disponible en català, castellà i anglès.
  • Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi participen.

Tots els seus continguts, incloent els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat de la BC o de tercers que li han autoritzat l'ús. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web necessita el consentiment exprés i escrit de la BC.

La BC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin d'ella mateixa.

La BC és extremadament respectuosa amb les qüestions relacionades amb la Llei de propietat intel·lectual, i a l'empara del que disposa l'art. 37.1 de l'esmentada Llei, la BC localitza, captura i emmagatzema les pàgines web publicades a internet, tractant-se d'un acte de recerca, sense finalitat lucrativa, que contempla la tasca de conservació del patrimoni cultural que realitza com a biblioteca nacional.

Tanmateix, la BC no està interessada en preservar o oferir accés a recursos digitals de persones o institucions que no volen tenir els seus materials en el projecte. Per això, garanteix als productors de pàgines web susceptibles de formar part del projecte la possibilitat de no publicar en obert les pàgines web capturades. Si vostè o la seva entitat no vol formar part del Patrimoni Digital de Catalunya, el convidem a comunicar la negativa a padicat@bnc.cat.